ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐกฤตา แปกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรพรรณ์ ช่วยสระน้อย
ครู คศ.3

นางสาวอุษา ทั่งกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1