ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางธนาพร สิริโภคานนท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ตำบลมะค่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสวาสุธาสินี ศิริโภคานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ตำบลมะค่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ศรีจันทรนนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตวีรกร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : วัด
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนันทธรรมวินิฐ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : วัดพลจลก
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช เกตุนอก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช แข็งกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุทิน จงสุขกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองเครือข่าย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญทรง โพธิบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : โรงเรียนมะค่าวิทยา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางส่งเสริม จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองเครือข่าย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม ทะสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์กานต์ ช่างหมึก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองเครือข่าย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ ซับกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองเครือข่าย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ ปัญญารัตนรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองเครือข่าย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย หงิมเพ็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการและกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : โรงเรียนมะค่าวิทยา
เบอร์โทร :