ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววันเพ็ญ พรอมตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววนิดา จาดพิมาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลาวัลย์ พนาลิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2