ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

                        1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยระบบคุณภาพที่ใช้เครื่องมือ TOPSTAR

                        2. ชุมชน ภาคีเครือข่าย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        3. พัฒนานักเรียนน้อมนำความพอเพียง ก้าวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

                        4. พัฒนานักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                        5. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์  (Goals)

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

2. โรงเรียนจัดการศึกษาตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4. ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ