ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมะค่าวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

  • >> พ.ศ. 2526 ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต เชื้อสมบูรณ์ นายอำเภอโนนสูง และนายมานะ พลสุภาพพจน์ ได้เสนอขอตั้งโรงเรียนมะค่าวิทยา ตามคำเรียกร้องของประชาชนตำบลมะค่า ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  • >>  พ.ศ. 2530 ประชาชน ได้มอบที่ดิน จำนวน 37 ไร่ 17 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ นม.2067
  • >>  พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้เปิดโรงเรียน และได้ขอสถานที่โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอุนุสรณ์) มีนักเรียน 2 ห้อง จำนวน 65 คน ชาย 32 คน หญิง 33 คน และกรมสามัญศึกษาได้ส่งนายวิศิษย์ ทรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
  • >>  พ.ศ. 2531 ได้ก่อตั้งอาคารแบบ 203/27 ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว และย้ายมาทำการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2531 บนเนื้อที่ 35ไร่ 17 ตารางวา
  • >> 2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนมะค่าวิทยา ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24 KB