ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญาภรณ์ ศรีวุฒิพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิตรปราณี แพงบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอริยพงษ์ ศรีสุพัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2