ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายถาวร หมายครอบกลาง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบุญทรง โพธิบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิรัตน์ชะนี ป้อมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสิรินยา หอศิลาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชัญญาภัค ใยดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2