ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งอื่นๆ

นายเสมอ ขอมอบกลาง
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

นางสาวดาวไต้ ขอรวมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญารัตน์ คดช่างพะเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาววิจิตรา จึงไพศาลกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุวัน ลาน้ำคำ
คนงาน

นายเลาะ จุดอน
คนงาน