ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงประจำมะค่าวิทยา
มาร์ชมะค่าวิทยา

มาร์ชมะค่าวิทยา

มะค่าวิทยา สถานศึกษางามเด่น  ดั่งเป็น มิ่งขวัญดวงใจ

สร้างเกียรติ ชื่อเสียงระบือไกล                 ด้วยจิตใจผู้มีปัญญา คือผู้เจริญ

เราศึกษามานะบากบั่น                          ตั้งจิตมั่น พร้อมใจสร้างสรรค์

ใฝ่วิชา กีฬาเลิศ เชิดสถาบัน                       ยึดมั่นคุณธรรม นำ ม.ว. คู่ฟ้าไทย

สีเหลืองแลขาว งามเด่น        ให้เป็นคำสอนชี้นำ

เสียสละ ซื่อสัตย์ ต้องจดจำ                       บริสุทธิ์เลิศล้ำ ทำจิตใจให้เจริญ

มะค่าวิทยา สถาบันอันล้ำค่า                   ประสาสน์วิชา เพื่อพี่น้องไทย

การศึกษา การกีฬา ไม่แพ้ผู้ใด                    ความสามัคคี มีวินัย นำไทยเจริญ

(มะค่าวิทยา รวมจิตใจ นำไทยเจริญ)