ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเฉลิมขวัญ พรหมลัทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ