ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบัญชา หล่าสูงเนิน
ครู คศ.2

นายมงคล มินพิมาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1