ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมชาย หงิมเพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา