ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐยุทธ เต้นปักษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอรวรรณ สิงห์บัว
ครู คศ.1