ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
     ภายในปี 2556 โรงเรียนมะค่าวิทยาเป็นผู้นำการบริหาร      
ประสานชุมชน  รักษ์ภูมิปัญญา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี
น้อมนำความพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานชาติ
 
ปรัชญา 

ปัญญาโน  ภวํ  โหติ

ผู้มีปัญญา คือผู้เจริญ