ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ประสิทธิ์นอก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน พลวิชิต
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535 - พ.ศ.2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย นงค์สูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรุฬ ประจันเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ มาลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - พ.ศ.2556
เบอร์โทรศัพท์ : 0817895872
อีเมล์ : dul_dee@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายชูวิทย์ อินทรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556 -2558
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงค์ เขียวแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ไตรรงค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ุ2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายชิด ไพเราะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย หงิมเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย. 2562