ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา ทั่งกลาง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0872433438
อีเมล์ : missyoow@gmail.com
ที่อยู่ :
99 หมู่ 3 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
2547 มัธยมศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
2554 ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / บัณฑิต(การสอน)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 การผลิต บริษัทพิมายฟุตแวร์ เจ้าหน้าที่วางแผน
2552 โครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน(ครูธุรการ)
2561 โรงเรียนมะค่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล