ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรปราณี แพงบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,09:14  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรปราณี แพงบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,09:10  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิรัตน์ชะนี ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,09:34  อ่าน 405 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานชุดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย แบบบูรณาการสาระท้องถิ่น เรื่องเมืองเก่านครราชสีมา ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา จาดพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,09:06  อ่าน 619 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน 5 พ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล มินพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,13:20  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา แปกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:53  อ่าน 829 ครั้ง
รายละเอียด..