ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล มินพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,13:20  อ่าน 152 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน 5 พ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดผลงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน5 พ33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

เล่มที่  1  เรื่อง ระบบประสาท  จัดทำขึ้นโดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  พื้นฐานพุทธศักราช  2551  เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ (4MAT) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ  คือ  ขั้นสร้างประสบการณ์  ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์  ขั้นบูรณาการ  สังเกตไปสู่ความคิดรวบยอด  ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด  ขั้นปฏิบัติตามความคิดรวบยอด  ขั้นปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง  ขั้นวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และขั้นลงมือปฏิบัติ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเรียนรู้  โดยครูมีบทบาทเป็นผู้คอยชี้แนะให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นการเรียนรู้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  นักเรียนต้องเอาใจใส่ในการศึกษาเนื้อหา  ปฏิบัติตามคำชี้แจงและขั้นตอนการศึกษาอย่างเคร่งครัด  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.99 MB

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,13:20   อ่าน 152 ครั้ง