ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายออมทรัพย์ ภู่หมื่นไวย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจริยาภรณ์ พวงร้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1